تسلیم

تنها راه نجات از تاریکیهای امروز و فردا؛ آگاهی خدا را به جای دانش خویش گزیدن است...

رهائی از اشیا یاری از الله

من می دانم که الله پروردگار همه آشکار شده های هستی است وهر چیزی را که خواستار آن هستم،تنها و تنها در قدرت اراده و فرمانروائی اوست،لذا آگاهم که مسیر مستقیم(راه امن؛سریع ؛نزدیک وآسان)تنهاوتنها یاری خواستن از شعور برتر شنوا و بیناست؛بنابراین تنها و تنها از او یاری میخواهم

ایاک نعبدوایاک نستعین 

      خداوندا یاری ام ده که تنها از تو بخواهم و تنها تو برایم نعمتهای آسمانی و زمینی را فراهم کنی (توبرایم کافی هستی؛توهمه چیزم هستی)

(باور مربی عزیزم سید هومن سادات کیایی)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۸ساعت 14:27  توسط رضا  |